Intressentstyrd standardisering

Mål: Intressenternas behov är styrande när standarder utvecklas

Standarder ska utvecklas av expertgrupper med bred kunskap om och mångsidig erfarenhet av sakområdet. Särskilt viktigt är att de som i praktiken ska uppfylla standardens krav, och de som kommer att påverkas av hur standarden används, ges stort inflytande. Det är även nödvändigt att myndigheter ges mandat till, resurser för och själva prioriterar ett aktivt deltagande i standardiseringsarbete. Det gäller i synnerhet när standarder som används som referens i myndighetsutövning tas fram.

För att möjliggöra ett brett deltagande måste det vara lätt att få information om pågående standardiseringsarbete och enkelt att delta och påverka. Nya finansieringsmodeller och arbetsformer måste utvecklas för att engagera nödvändig kompetens. Standardiseringsorganisationerna bör på ett mer systematiskt sätt använda befintliga kanaler, exempelvis intresse- och branschorganisationer, för att sprida målgruppsanpassad information. Dessutom bör kompletterande vägar för att påverka innehållet i standarder utvecklas och möjligheten att kostnadsfritt granska och kommentera förslag till nya standarder kommuniceras tydligare.

För att garantera väl balanserade expertgrupper krävs noggrann målgruppsanalys och uppföljning i form av insatser för att säkerställa underrepresenterade gruppers inflytande. Särskilda satsningar kan exempelvis behövas för att säkerställa att mindre företag, miljö- och konsumentintressen finns representerade i relevanta standardiseringsprojekt. Arbetet med att utveckla standarder ska ske på ett öppet och inkluderande sätt. Möten och annan kommunikation ska anpassas för att även ta tillvara expertisen hos deltagare som är ovana vid standardiseringsarbete.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

”Nya metoden”

För att motverka handelshinder på EU:s inre marknad har en särskild metod för teknisk harmonisering utvecklats. Nya metoden, som den kallas, innebär att detaljerade tekniska krav undviks i europeisk lag. I stället ger kommissionen mandat till standardiseringsorganen att utforma standarder, så kallade harmoniserade standarder, som vägledning för företagen. Lagstiftningen blir därigenom enklare, mer kortfattad och mer flexibel.