Global standard ger tillgång till världsmarknaden

Mål: Globala standarder ska vara förstahandsalternativ för svensk standardisering

Sverige är en stark exportnation med världen som marknad. När regler och standarder tillämpas globalt blir handelshindren färre och det blir enklare för företag i Sverige att etablera sig på världsmarknaden. Det stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar svenska jobb.

Europeiska standarder har en särställning som stöd för implementering av europeisk lag och som rekommenderad referens vid offentlig upphandling. Svensk standardisering bör därför verka för att europeisk standard så ofta som möjligt tas fram i samarbete mellan europeiska och globala standardiseringsorganisationer. Standarderna kommer då att gälla både som europeisk och global standard.

Bara när en konsekvensanalys tydligt visar att global standard inte är bästa sättet att bevaka svenska intressen, ska europeiska eller – i de fall det särskilt kan motiveras – svenska standarder utvecklas. Sverige bör dock alltid förorda att internationella frihandelsavtal refererar till globala standarder.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Smarta elnät

Smarta elnät är ett begrepp som tar fasta på kunden som utgångspunkt i ett alltmer komplext och sammanlänkat elsystem. Framtidens nät ska integrera beteenden och beslut hos alla anslutna användare, för att bland annat kunna styra såväl konsumtion som produktion av el på ett resurseffektivt sätt.

För att det ska fungera måste ett stort antal standarder från vitt skilda områden vara kompatibla, exempelvis elöverföring, energieffektivisering, miljökrav, samhällssäkerhet, byggteknik, IT och mätteknik.

Sverige har bra förutsättningar för att bli ett föregångsland inom smarta elnät, mycket tack vare det stora antal installerade smarta mätare, det vill säga elmätare med avancerade funktioner som distansavläsning och styrning. Tekniken finns på plats för att börja utveckla och utnyttja användarvänliga tjänster i elnäten, vilket bidrar till effektivare energilösningar som spar resurser och kan göra smarta elnät till en svensk tillväxtbransch.

Svenska experter deltar som en ledande kraft i internationellt arbete för att bygga upp ett komplett och väl fungerande system av standarder för framtidens eldistribution och smarta, uppkopplade apparater.