Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 (som SSR Konsumentråd) för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet.

För att kunna göra detta får SKA-rådet en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

SKA-rådets uppgifter är bland annat att:

öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
delta i internationellt samarbete
I SKA-rådet finns representanter för Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, LO ,TCO och Arbetsmiljöverket.

Lär mer på SKA-rådets webbsida:
www.skaradet.se