Tillgängliga och användbara standarder

Mål: Det ska vara enkelt att få tillgång till, förstå och använda standarder

Standarder blir värdefulla först när de används. Det är därför av stor vikt att det går att få hjälp att hitta de standarder som bäst matchar den egna verksamhetens behov. Det bör även finnas möjlighet att kostnadsfritt ta del av innehållet i den utsträckning som krävs för att göra en egen bedömning av standardens relevans. Standardiseringsorganisationerna har huvudansvaret för att bistå med detta, genom väl fungerande e-tjänster, utbildningar och kompetent rådgivning.

Kostnaden för att köpa standarder kan vara ett hinder, som både begränsar det faktiska användandet av standarden och hindrar genomförandet av samhällsnyttigt standardiseringsarbete. Standarder av stor vikt, exempelvis standarder som används som stöd för implementering av lagstiftning, bör göras allmänt tillgängliga. Berörda myndigheter bör, i samarbete med standardiseringsorganisationerna, se över systemet i syfte att utveckla och utvärdera alternativa finansieringsmodeller.

Svensk standardisering ska åstadkomma begripliga och lättanvända standarder genom att värna målgruppsanpassning och förenkling i det internationella standardiseringsarbetet.

  • Arbetet ska präglas av en proaktiv användning av format och gränssnitt som är tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga.
  • Begrepp ska användas konsekvent och korsreferenser till annan standard ska i möjligaste mån undvikas.
  • Standarder av stor betydelse för målgrupper vars arbetsspråk inte kan antas vara engelska bör översättas till svenska.

Grundprincipen ska vara att standarden i sig själv ska vara klart och tydligt formulerad och tillfredsställa målgruppens behov för att begränsa behovet av vägledningar och tolkningsdokument.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Eurokoder för alla

Eurokoder är samlingsnamnet på EU-gemensamma standarder för beräkningsregler för byggande. Tillsammans med nationella bilagor utgör de ett regelsystem som årsskiftet 2010/11 ersatte Boverkets konstruktionsregler. Medan konstruktionsreglerna var kostnadsfria, måste eurokoderna köpas. Boverket har därför fått resurser från regeringen för att teckna ett femårsavtal med SIS om en förbetald fleranvändarlicens för att eurokoderna ska finns tillgängliga kostnadsfritt i Sverige för både privatpersoner och företag.