Systemorienterat arbete i en komplex värld

Mål: Svenskt standardiseringsarbete möter de tvärfunktionella krav som samhällsutvecklingen ställer

Utveckling av varor, tjänster och processer förutsätter i allt större utsträckning integration och samarbete över olika kunskapsområden. Dessutom ökar kraven på socialt ansvarstagande för en hållbar utveckling. När standarder från skilda områden fungerar bra tillsammans, och nya skapas för de gränssnitt som uppstår mellan tekniker och discipliner, blir standardisering ett effektivt verktyg och en katalysator för samordning, samsyn, säkerhet och hållbar utveckling.

För att uppnå ett mer systemorienterat standardiseringsarbete krävs aktiva insatser för en ökad svensk samordning. På ett övergripande plan måste alla berörda parter i Sverige – näringsliv, samhälle, standardisering och akademi – utveckla och verkställa individuella handlingsplaner för att uppfylla de gemensamma målen i denna strategi.

Sverige har förutsättningar att – och bör vara – ledande i systemorienterat arbete i den internationella standardiseringen. Sverige kan i den rollen även aktivt verka för att minimera överlappande standardiseringsinitiativ och för att standarder från områden med gemensamma beröringspunkter görs kompatibla.

En förutsättning för framgång är att samarbetet och kunskapsutbytet mellan olika svenska expertgrupper effektiviseras. Övergripande frågor som miljö, hälsa, säkerhet och ett samhälle tillgängligt för alla ska beaktas i allt arbete, och grupper som hanterar närliggande områden ska utbyta information och samverka. Vid systemövergripande frågeställningar ska nära samarbete och samordning inom och mellan olika standardiseringsorgan vara självklart.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Standard nyckel till Sveriges mobila försprång

Genom ett samarbete mellan Ericsson, dåvarande Televerket och forskare från universitet och högskolor lyckades Sverige initiera och driva igenom standardiseringsprocessen för mobiltelefonsystemet GSM. Den europeiska GSM-standarden blev världsledande för andra generationens mobiltelefoni och bildar basen för 3G och 4G. Att Ericsson direkt tog ledningen på GSM-marknaden har bedömts som helt avgörande för bolagets utveckling.