Standarder gör det enklare att följa lagen

Mål: Standarder övervägs som stöd för tillämpning av lag

Standarder kan fungera som stöd för tillämpning av lagar och föreskrifter. Vilka kravnivåer som gäller för exempelvis säkerhet, hälsa och miljöskydd ska undantagslöst beslutas av lagstiftaren. Guidning till hur kraven kan uppfyllas kan dock ges i frivilliga standarder utvecklade av experter med detaljkunskap inom det aktuella området. Det minskar regelbördan, ökar flexibiliteten och ger större utrymme för innovativa lösningar. Samtidigt kan tillsynsorgan stödja sig på ett väl förankrat beslutsunderlag som utgör praxis på marknaden och sparar därigenom resurser genom ett minskat behov av egenutvecklade vägledningar.

Möjligheten att använda standarder som stöd för tillämpning av lagar och förskrifter bör övervägas när lagar och förordningar utvecklas eller revideras. Det gäller särskilt när det redan finns standarder på ett område. Att hänvisa till befintliga standarder, eller agera för att utveckla sådana, istället för att utforma nationella vägledningar är resurseffektivt, minskar floran av nationella standarder och vägledningar på ett område, och underlättar global harmonisering av tekniska regler.

När så är lämpligt ska Sverige förorda att europeisk lagstiftning begränsas till väsentliga krav. Detaljerade förslag på hur kraven kan uppfyllas tillhandahålls istället i standarder som utvecklas i öppen dialog med berörda intressenter. Det minskar detaljstyrningen, ökar handlingsfriheten och främjar innovation.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Standarder för kvalitet i äldreomsorg

Under våren 2015 får Sverige sina första standarder för vård och omsorg av äldre. De tas fram för att säkerställa en jämn och god vårdkvalitet i hela landet.

Ambitionen är att standarderna ska vara lätta att läsa och förstå. De ska kunna användas i alla typer av äldrevård och på alla nivåer i en organisation. De ska vidare etableras snabbt och vara till stöd för hela sektorns utvecklingsarbete. På så sätt ska det offentligas roll som kravställare stärkas och det ska bli enklare att säkerställa en god omvårdnad för äldre.