Målgrupper

Tillsyn och offentlig upphandling

När myndigheter har goda kunskaper om standarder och standardisering kan de använda dessa som stöd i tillsynsarbetet och vid offentlig upphandling. Att använda standarder istället för att ta fram egna vägledande dokument kan spara resurser. Att standarder tas fram i samråd med berörda parter bidrar till att förankra och kvalitetssäkra resultatet.

Forskning och innovation

När forskare, utvecklare och innovatörer bygger sina idéer med hänsyn tagen till befintliga standarder blir resultatet kompatibelt med befintliga system, vilket underlättar marknadstillträde. Med god kunskap om standarder och standardisering blir det dessutom lättare att avgöra när tiden är mogen för att omsätta innovation i standard.

Företagsledning och verksamhetsledning

När beslutsfattare har tillräckliga kunskaper kan de avgöra när standarder och standardisering främjar en verksamhet. De kan också på ett bättre sätt prioritera och stötta egna experters medverkan i standardiseringsarbete

Lagstiftning

När lagstiftarna vet hur standarder kan användas som stöd för implementering av lagstiftning, kan de redan när en ny lag utreds överväga om och hur standarder kan användas för att förenkla lagtexten, underlätta implementering och bidra till internationell samordning.

Utveckling av standarder

Med fördjupad kunskap om hur globala standarder kan påverkas, och hur svenska idéer kan omsättas i globala standarder, anpassas alla standarder i högre grad efter svenska förutsättningar och behov.

Utbildning

Med ökad kunskap om hur standarder kan användas för att effektivisera och utveckla den egna verksamheten eller vardagen för medborgarna, frigörs resurser för verksamhetsutveckling och innovation. Det ökar verksamhetens kvalitet och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Användning av standarder

Med ökad kunskap om hur standarder kan användas för att effektivisera och utveckla den egna verksamheten eller vardagen för medborgarna, frigörs resurser för verksamhetsutveckling och innovation. Det ökar verksamhetens kvalitet och stärker Sveriges konkurrenskraft.