Kunskap, en förutsättning för framgång

Mål: Svenska intressenter vet hur standarder och standardisering kan användas för att stärka den egna verksamheten

Standardisering är en angelägenhet för samhället i stort. För att skapa förutsättningar att driva en sammanhållen och framgångsrik standardiseringsagenda är det viktigt att sprida förståelse för detta arbete brett bland alla de grupper som på ett eller annat sätt berörs.

Standarder är gemensamma lösningar på ofta återkommande problem och utmaningar. En gemensam referens underlättar kommunikation och när behovet av att utveckla egna speciallösningar minskar sparar det resurser. Standarder driver utvecklingen framåt och blir ofta marknadsnormerande. Kunskap om vilka standarder som är viktiga för den egna verksamheten och hur dessa kan användas underlättar marknadstillträde och är en grundförutsättning för att kunna välja standarder som verktyg för problemlösning.

De expertgrupper som utvecklar standarder är öppna för alla genom de nationella standardiseringsorganisationerna. Genom ett aktivt deltagande får svenska intressenter inflytande över innehållet i de standarder som sedan formar marknaden. Ännu större påverkansmöjligheter ger det att ta en ledande roll i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt. Kunskap om detta är en förutsättning för att beslutsfattare ska prioritera deltagande i standardiseringsarbete.

Standardiseringsorganisationerna har ett huvudansvar för att sprida information om hur standarder kan användas och hur svenska intressenter kan dra nytta av att delta i utvecklingen av nya standarder. För att nå ut till alla behöver även näringsliv, samhälle och akademi vara engagerade parter i arbetet.

Dessutom bör kunskapen, entusiasmen och engagemanget hos alla de experter som deltar i standardiseringsarbete tas tillvara i informationsspridningen.

För att bygga en bättre kunskapsbas för framtiden ska standarder och standardisering ingå som en naturlig del i högre utbildning. Sverige ska även utveckla och dra nytta av den forskningskompetens på området som finns i landet.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Forskning om standarder

Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet har sedan 2012 ett av världens största akademiska forskningscenter med fokus på standarder och standardisering. Vid centret, Standardisation Research Centre (SRC), studerar ett femtontal forskare orsaker till – och framförallt effekterna av – standarder och standardisering i stort. Forskningen är tvärvetenskaplig och väver samman ekonomi, politik, juridik, teknologi och systemvetenskap.