De tre pelarna

Denna strategi är indelad i tre olika huvudområden.

Ett område berör förutsättningarna för standardiseringen, ett berör tillgängligheten för standarder och ett berör kunskapen om standarder och standardisering. För att lyckas med införandet av strategin behöver standardiseringens olika aktörer gemensamt arbeta med samtliga tre av dessa områden, de tre pelarna i den svenska standardiseringsstrategin.

Proaktivitet i fokus

För att ett litet land som Sverige ska uppnå stort internationellt inflytande krävs aktiva intressenter, strategiska satsningar och proaktivitet. När standardiseringsprojekt som är, eller kan bli, viktiga för Sverige identifierats ska det finnas förutsättningar för att snabbt kunna fatta beslut om att ta en ledande roll internationellt.

Tillgänglig och användbart

Standarder är exceptionellt goda verktyg för en effektiv resursanvändning. De sparar såväl tid som pengar. Sverige har därför mycket att vinna på att näringsliv, samhälle, standardisering och akademi använder standarder som stöd i sina verksamheter. Standarder ska därför präglas av enkelhet, tillgänglighet och användbarhet.

Kunskap och engagemang

God kunskap om standarders effekt och nytta spelar en central roll för ett effektivt svenskt standardiseringsarbete. För att standarder och standardisering ska bli strategiska verktyg som stärker vår innovations- och konkurrenskraft behövs ett brett, gemensamt engagemang och starkt stöd bland ledare och beslutsfattare.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf