En svensk strategi för standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att utveckla en strategi för svensk standardisering. Här presenteras resultatet av detta arbete. Den 19 maj 2014 överlämnades denna strategi till handelsminister Ewa Björling. Ministern tackade för det genomförda arbetet och underströk betydelsen av en svensk strategi för standardisering. Hon betonade också värdet av att det är en väl förankrad strategi kring vilken svensk standardisering och svenska intressen nu kan kraftsamla.

overlamningen-02-beskuren3
Standarder är viktiga såväl för svenskt näringsliv som för offentlig förvaltning och för Sverige som nation. För ett exportberoende land som Sverige är standardiseringen en förutsättning för vår internationella konkurrenskraft. Standarder främjar innovation då de ger marknadstillträde för nyutvecklade produkter.

I förhandlingar om frihandelsavtal utgör standarder en vital komponent. Standarder används i ökad omfattning för tjänster och som stöd för lagstiftning enligt ”nya metoden”.

Många framgångsrika länder har sedan länge uttalade strategier för sin standardisering. Tyskland har kanske den mest genomarbetade strategin med målsättningen att säkra Tysklands roll som ledande exportnation. Även länder som Kina, Sydkorea och USA har fastlagda strategier.

Sverige behöver kraftsamla för att nå framgångar med standardisering nationellt och internationellt. Vi behöver klargöra olika roller och ansvar och vi behöver utmanande mål som ytterligare vässar Sverige som en ledande industrination och som ansvarstagande samhälle. Vår övertygelse är att denna strategi ger oss bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Denna strategi ger vägledning för:

  • hur vi ska hävda svenska intressen på den internationella standardiseringsarenan
  • hur vi på bästa sätt ska nyttja standarder som stöd för lagstiftningen och för en effektiv tillsyn
  • hur vi ska agera för att standardiseringen ska fungera så effektivt som möjligt och möta kunders och samhällets behov, idag och i framtiden

Arbetet med att ta fram denna strategi har byggt på:

  • öppenhet
  • involvering av många
  • en strategi för hela Sverige

Arbetet har genomförts i tre steg. En bred intervjuundersökning och omvärldsbevakning har följts av en workshop och slutligen en omfattande remissrunda. De som deltagit i de olika remisstegen representerar en stor bredd av organisationer i Sverige: myndigheter, intresseorganisationer, standardiseringsorganisationer, stora, medelstora och små företag, m fl. Sammantaget har över 70 olika intressenter varit involverade i detta arbete. Denna breda förankring gör att vi stolt kan säga att detta är en svensk strategi för standardisering.

Strategin vänder sig dels till de som idag är aktiva i standardiseringsarbete och som kanske deltagit i arbetet med strategin, men även till de aktörer som idag inte är aktiva, men som har en betydande roll för strategins förverkligande. Förbundets förhoppning är att denna strategi ska inspirera till handlingsplaner för standardisering inom företag, myndigheter, standardiseringsorganisationer, universitet och högskolor och många andra organisationer. Målsättningen är att svensk standardisering i världsklass ska skapa framgång för svenska intressen och på bred front bidra till samhällsnytta.

Ladda ner strategin här.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf